У 2014 році науково-дослідна робота колективу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ проводилась відповідно до Плану науково-дослідної роботи на 2014 рік, затвердженого Вченою радою ВТЕІ КНТЕУ 28 жовтня 2013 р. (протокол №8) за такими пріоритетними напрямками діяльності: виконання наукових досліджень в рамках держбюджетних робіт та науково-дослідних робіт, які фінансуються за кошти замовників; впровадження результатів НДР в практику; здійснення наукового співробітництва; підготовка докторських і кандидатських дисертацій; організація і проведення наукових та науково-практичних заходів різного рівня; участь в конференціях, семінарах, симпозіумах, галузевих виставках; підготовка і видання наукових та науково-методичних робіт; керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Протягом 2014 року в інституті виконувалося 32 науково-дослідних роботи, у тому числі з них 3 міжкафедральних, 11 - за кошти замовників на суму 13680 грн.
Здійснено впровадження результатів наукових досліджень та розробок на виробничих, торговельних підприємствах та у навчальний процес ВТЕІ КНТЕУ 13 науково-дослідних робіт, виконання яких завершено у 2013 році.
Протягом звітного року колектив ВТЕІ КНТЕУ плідно співпрацював з 138 підприємствами, установами, вищими навчальними закладами, кількість укладених договорів про співробітництво в 2014 році – 33, що на 17 договорів більше, ніж у 2013 році.
На базі ВТЕІ КНТЕУ в 2014 році проведено низку конференцій, семінарів, круглих столів, зокрема ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України» (19-23 травня 20014р., Вінниця-Закарпаття); Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології» (14 лютого 2914р.), ІІ Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (28 лютого 2014р.); ІІІ Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України» (20 червня 2014р.); ІІІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих» (24 квітня 2014р.), в рамках якої відбувся конкурс наукових інноваційних проектів студентів з різних ВНЗ; студентську Інтернет-конференцію «Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків» (20 лютого 2014р.), студентську Інтернет-конференцію «Світоглядні трансформації особистості студента ВНЗ: історико-філософські, соціально-правові та мовознавчі аспекти» (24 січня 2014р.).
Проведено 10 міжвузівських круглих столів, серед яких: «Дистанційне навчання іноземних мов: теоретичні засади та досвід реалізації у практичній лінгводидактичній діяльності», «Професійний менеджер – основа успішної діяльності підприємства», «Безпечність товарів та продукції закладів ресторанного господарства», «Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів вищих навчальних закладів», «Актуальні проблеми обліку, контролю і адміністрування податків в Україні», мобільний Міжнародний науково-практичний семінар "Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації", інші вузівські науково-практичні семінари, круглі столи та семінари - тренінги. У заходах брали участь керівники місцевих органів виконавчої влади, представники підприємств, викладачі, студенти.
З 25 квітня по 23 травня 2014 року проведені заходи, присвячені Дню науки в Україні, серед яких шість міжвузівських круглих столів, семінарів та дві науково-практичних конференції.
Загалом кафедрами проведено 58 наукових заходів, лекцій, майстер-класів, семінарів, тренінгів за участю провідних вчених, науковців, фахівців-практиків, тематика яких присвячена актуальним питанням національної економіки, фінансів, обліку, контролю, ефективного менеджменту та маркетингу в сучасних економічних реаліях України та пов’язана з науковими дослідженнями викладачів і студентів. В роботі семінарів взяли участь керівники підприємств, висококваліфіковані фахівці-практики, студенти магістеріуму.
За результатами наукових досліджень в звітному році викладачами інституту представлено на конференціях та семінарах різного рівня 996 доповідей. Науковці інституту взяли участь в роботі 414 конференцій, в тому числі 197 міжнародних, що на 33 більше, ніж у 2013 році, 104 за межами України, 67 всеукраїнських, 45 вузівських.
У звітному році викладачами кафедр інституту видано 15 монографій загальним обсягом 57,63 др. арк. З них молодими вченими видано 6 монографій обсягом 12,56 друк. арк.
Опубліковано 345 науково-методичних робіт загальним обсягом 1059,99 др. арк., з них: 16 навчальних посібників обсягом 217,46 др. арк., що в порівнянні з 2013 роком на чотири одиниці більше (в друкованих аркушах на 73,41 більше).
Значно збільшилась кількість навчальних посібників з грифом МОН України: 11 посібників обсягом 194,95 др. арк. (у 2013 році – 3 посібники обсягом 19,5 друк. арк.). З них молодими вченими за звітний період опубліковано 4 посібники обсягом 31,3 друк арк., що на 6,45 др. арк. більше, ніж за попередній рік.
Видано 329 методичних розробок загальним обсягом 842,53 др. арк. Загальна кількість публікацій за 2014 рік становить 1541 обсягом 1416,21 др. арк.
Активніше здійснювалась підготовка наукових статей і тез доповідей за результатами проведених наукових досліджень. Протягом звітного року науковцями інституту опубліковано 1170 наукових робіт: 485 статей обсягом 182,84 др. арк. та 685 тез доповідей обсягом 102,8 др. арк., десять брошур обсягом 12,95 др. арк. У фахових виданнях – 151 стаття загальним обсягом 72,79 др. арк Молодими вченими опубліковано 175 статей обсягом 59,32 др. арк.
У 2014 році опубліковано 50 наукових праць у виданнях за кордоном загальним обсягом 16,88 др. арк., в т.ч. 42 статті в науковому журналі Міжнародного академічного товариства М. Балудянського.
Значно збільшилась кількість статей, опублікованих у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.
Опубліковано 57 статей обсягом 26,39 др. арк., що в порівнянні з 2013 роком на 43 одиниці більше (на 18,55 др. арк. більше), в т.ч у фахових виданнях 29 статей, в наукометричній базі Scopus – 1 статтю (індекс цитування – 12). Молодими вченими у зарубіжних виданнях опубліковано 41 статтю обсягом 15,99 др. арк, що на 22 статті більше (в др. аркушах – на 9,15), ніж у 2013 році, в т.ч. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних – 23 статті обсягом 10,99 др. арк. (у 2013 р. 5 статей обсягом 1,77 друк. арк.).
Протягом 2014 року за результатами проведення винахідницької, раціоналізаторської та патентної роботи отримано 1 патент на винахід, 5 патентів на корисну модель.
За результатами наукових досліджень в звітному році викладачами інституту представлено на конференціях та семінарах різного рівня 996 доповідей.
Науковці інституту взяли участь в роботі 414 конференцій, в тому числі 197 міжнародних, що на 33 більше, ніж у 2013 році, 104 за межами України, 67 всеукраїнських, 45 вузівських, а також у 3 міжнародних виставках. Протягом звітного року успішно захищено 2 докторських (Ліщинська Л.Б., Бондаренко В.М.) та 9 кандидатських дисертацій (Бойко О.О., Климчук А.О., Ковалевська Т.І., Лановенко А.О., Олійник Л.В., Поповський Ю.Б., Сіташ Т.В., Сусіденко Ю.В., Шарко В.В.).
Протягом звітного періоду різними формами науково-дослідної роботи було охоплено 1649 студентів.
В інституті працюють 23 наукових гуртки та дискусійних клуби, в засіданнях яких взяли участь 563 студенти і виступили з 335 доповідями. На конференціях різних рівнів студентами інституту зроблено 940 доповідей, що на 230 доповідей більше, ніж у 2013 році.
Значно збільшилась кількість публікацій студентів за результатами участі в конференціях різного рівня – 1195 загальним обсягом 180,59 друк. арк., що на 524 одиниці (77,99 др.арк.) більше, ніж у 2013 році, в т.ч. статей – 144 обсягом 20,73 друк. арк. (у 2013 році 25 обсягом 6,56 друк.арк.). З них опубліковано: у співавторстві 132 статті обсягом 17, 38 друк. арк., що на 116 одиниць (на 12,93 др. арк. більше), ніж у 2013 році; самостійно – 12 обсягом 3, 35 друк. арк., у зарубіжних виданнях – 7 статей обсягом 0,8 друк. арк. Опубліковано тез 1053 (обсягом 159,56 др. арк.), що на 407 одиниць (обсягом на 63,82 др.. арк. більше), ніж у 2013 році/
Дієвою формою роботи зі студентами є олімпіади з дисциплін та спеціальностей. У 2014р. році в інституті проведено 26 олімпіад, учасниками яких були 811 студентів. У другому етапі Всеукраїнських студентських олімпіад з 14 спеціальностей та дисциплін, взяв участь 21 студент. За результатами участі отримано 9 грамот у різних номінаціях, сертифікат та подяку.
У 2014 році 23 роботи студентів брали участь у другому турі Всеукраїнських конкурсів дипломних магістерських та студентських наукових робіт. Отримано один Диплом II ступеня, три Дипломи III ступеня, Диплом та дві Грамоти за участь, Почесна грамота за перемогу у номінації, дві Подяки.
Студентка 4 курсу спеціальності 6.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Майборода К.І. отримує академічну стипендію Президента України.
У звітному періоді проведено Фестиваль студентської науки (03-28 лютого 2014р.), в рамках якого відбулось 48 заходів, серед яких: студентський форум «Освічені лідери - конкретний результат», в якому взяли участь 90 представників із 21 вищого навчального закладу України, 3 інтелектуально-розважальних гри, 26 олімпіад, 12 засідань наукових гуртків та дискусійних клубів, 7 засідань круглих столів, майстер-класи, студентська Інтернет - конференція. Загалом, до заходів було залучено понад 1300 студентів.
Студенти інституту активно беруть участь у конкурсах, фестивалях, змаганнях, серед яких - ІІІ етап ІV Міжнародного мовно–літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, де студентка Назарук Т.В. отримала Диплом І ступеня; ІІІ етап XIV Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика, де студентка Михайленко І.О. отримала Диплом ІІ ступеня; VI Консумерський фестиваль «CONSUMER-FEST – 2014», де відеоробота студентів Щура Р. та Біланюка В. отримала 1 місце за участь у конкурсі на кращий відеоролик «Дізнайся, споживач». У IХ Cтудентському фестивалі «Барбекю-2014» взяли участь п’ять студентів та отримали Дипломи II та III ступенів, медалі за участь; у змаганнях з соціально-інтелектуального напрямку в рамках третього загальноміського міжвузівського фестивалю «Вінницька студентська весна – 2014» студент третього курсу Януш Підвисоцький, розробив проект «Мобільний додаток VTEI» та отримав Гран-прі, Диплом і грошову винагороду. Команда ВТЕІ у заходах з нагоди Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні нагороджена Дипломом II ступеня і Дипломами I та Ш ступенів за перемогу в змаганнях у різних номінаціях.
У 10 (ювілейному) Українському студентському фестивалі реклами взяли участь 8 студентів інституту. Роботи студентів у номінації «Змінимо життя на краще. Будуємо нову країну разом!» нагороджені Дипломом за друге місце та двома Дипломами за третє місце.
Поліпшенню показників науково-дослідної роботи студентів сприяє урізноманітнення форм наукової роботи, організація в інституті наукових і науково-практичних заходів та активна діяльність студентського наукового товариства «ВАТРА».